Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Wydział Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Do zadań Wydziału Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej należy:

1) zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie informacji nt. funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy,

2) przygotowanie propozycji w zakresie organizacji gminnej służby zdrowia,

3) inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajomienia mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz z ich skutkami,

4) obsługa organizacyjno-techniczna Rady Społecznej Szpitala Gminnego,

5) przygotowywanie postępowania konkursowego na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego i pomocy społecznej i wsparcia rodziny dla którego organem tworzącym jest gmina,

6) przygotowywanie projektów opinii w sprawie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie gminy,

7) realizacja polityki prozdrowotnej miasta, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz kierowanie działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym zbieranie informacji i dokonywanie analiz dla określenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców miasta,

8) koordynacja spraw z zakresu pomocy społecznej,

9) opracowywanie projektów programów w zakresie ochrony zdrowia w tym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz nadzór nad jego realizacją,

10) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz uzupełnianie jej składu,

11) wspieranie działań wychowawczych i zapobiegawczych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,

12) koordynacja zadań zleconych przez gminę dot. lecznictwa odwykowego, przeciwdziałania narkomanii, pomocy uzależnionym i profilaktyki,

13) przyjmowanie i opiniowanie wniosków o dofinansowanie w zakresie realizacji zadań dotyczących terapii i profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków,

14) inicjowanie akcji informacyjnych adresowanych do różnych grup wiekowych dotyczących przyczyn i skutków występowania zjawiska alkoholizmu i narkomanii,

15) przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ich przekształcanie na formę dokumentu elektronicznego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

16) przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o udzielonych licencjach, zezwoleniach i koncesjach,

17) wydawanie zaświadczeń i duplikatów z archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej,

18) wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

19) wydawanie zezwoleń na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,

20) kontrola przestrzegania warunków wynikających z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów zawierających alkohol,

21) nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Gminy,

22) prowadzenie spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym,

23) wydawanie licencji i zezwoleń na:

a) wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką,

b) wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym,

c) wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób,

24) prowadzenie spraw związanych z opłatami za korzystanie z przystanków autobusowych zarządzanych przez gminę,

25) prowadzenie ewidencji pól biwakowych znajdujących się na terenie miasta,

26) prowadzenie ewidencji wszystkich innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (poza obiektami kategoryzowanymi przez wojewodę o zastrzeżonych nazwach: hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wczasowy, schronisko, schronisko młodzieżowe),

27) prowadzenie spraw związanych z przynależnością Gminy Bogatynia do związków i stowarzyszeń,

28) prowadzenie spraw i nadzór nad świetlicami wiejskimi, siedzibami rad osiedlowych i Multifunkcjonalnym Centrum Trójstyku w zakresie prowadzonej działalności,

29) prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, pożytku publicznego, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami,

30) współpraca z Bogatyńskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny oraz Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej.