Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Do zadań Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu należy:

1) realizacja polityki gminy w zakresie oświaty,

2) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez gminę funkcji organu prowadzącego publiczne przedszkola i szkoły,

3) załatwianie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem gminnych jednostek oświatowych,

4) weryfikowanie i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę,

5) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,

6) dokonywanie wspólnie z Kuratorium Oświaty oceny pracy dyrektorów,

7) nadzór nad prawidłowym rozliczaniem dotacji na zakup podręczników,

8) współpraca ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników jednostek oświatowych,

9) prowadzenie ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych,

10) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szkołom,

11) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży poza miejscem zamieszkania,

12) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę,

13) prowadzenie sprawozdawczości oświatowej,

14) przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,

15) wnioskowanie o nadanie orderów, odznaczeń państwowych oraz nagród Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, Burmistrza dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczne wychowawcze i opiekuńcze,

16) praca w grupie projektowej „Integracyjna praca szkół” związku miast „Mały Trójkąt”,

17) bieżąca analiza możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych, na realizację zadań gminy z zakresu oświaty,

18) współpraca ze środowiskami lokalnymi i instytucjami samorządowymi w zakresie kultury,

19) prowadzenie ewidencji placówek upowszechniania kultury,

20) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dofinansowania do kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego,

21) koordynowanie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

22) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

23) prowadzenie spraw związanych z dowozem uczniów do szkół, w tym uczniów z niepełnosprawnością,

24) prowadzenie spraw związanych z realizacją spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz prowadzenie egzekucji spełniania tych obowiązków,

25) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

26) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

27) prowadzenie spraw związanych z działalnością gminnych placówek kulturalnych,

28) prowadzenie rejestru instytucji kultury,

29) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu,

30) planowanie i kontrola realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe w zakresie sportu finansowanych z budżetu gminy,

31) opiniowanie wniosków o przyznanie wyróżnień i nagród burmistrza dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu powszechnego i szkolnego,

32) wnioskowanie o nadanie orderów, odznaczeń państwowych oraz nagród Ministra Sportu, Burmistrza dla osób za osiągnięcia w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

33) współpraca z Bogatyńskim Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Bogatyni im. Polskich Noblistów, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bogatyni.