Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Do zadań Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

1) organizowanie i prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju, obroną cywilną, bezpieczeństwem oraz monitorowaniem lokalnych zagrożeń i niebezpiecznych rejonów w mieście,

2) opracowywanie i bieżąca aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Bogatynia,

3) prowadzenie magazynu obrony cywilnej i przeciwpowodziowego,

4) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

5) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

6) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

7) współpraca na rzecz bezpieczeństwa ze służbami mundurowymi,

8) współpraca z jednostkami ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy,

9) w sytuacjach kryzysowych:

a) pełnienie dyżuru, w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

b) dokonywanie wstępnej analizy sytuacji oraz powiadamianie burmistrza,

c) przygotowywanie ostrzeżeń, komunikatów oraz informowanie ludności poprzez środki masowego przekazu,

d) przekazywanie informacji o zdarzeniach do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz gmin sąsiednich,

e) koordynowanie przebiegu prowadzonych akcji ratunkowych o zasięgu gminnym,

f) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,

10) przekazywanie zadań i sposobów współdziałania, zgodnie z decyzją Kierownika Zespołu Zarządzania Kryzysowego do wykonawców (instytucji), przedsiębiorstw wydzielających siły i środki ratownicze lub materiałowe.

11) nadzór nad przebiegiem realizacji zadań przez poszczególnych wykonawców,

12) dokumentowanie działań podejmowanych przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

13) w sprawach obronnych:

a) planowanie oraz nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych na potrzeby związane z obronnością,

b) opracowanie i aktualizowanie dokumentów planistycznych:

- „Planu Obrony Cywilnej”,

- „Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej”,

- „Planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa”.

14) realizowanie zadań obronnych w tym: sporządzanie i aktualizacja planu operacyjnego gminy w stanach zewnętrznego zagrożenia państwa lub wojny, opracowanie planu i prowadzenie szkolenia obronnego, przygotowywanie dokumentacji głównego stanowiska kierowania dla Burmistrza Miasta i Gminy, ustalenie i utrzymywanie w gotowości stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy,prowadzenie spraw związanych z akcją kurierską,

15) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zorganizowania zgromadzeń (zgodnie z Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach),

16) realizacja zadań związanych z technicznym utrzymaniem monitoringu miejskiego,

17) realizacja zadań z zakresu nadzoru nad działalnością jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Strona internetowa GCZK: http://gczk.bogatynia.pl