Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Rewitalizacja Centrum Bogatyni – etap I Budynek „Dworzec Historyczny”

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku wystawowego tzw. „Dworca Historycznego” oraz przebudowa centralnych przestrzeni publicznych miasta Bogatynia wraz z przebudową infrastruktury technicznej, wymianą części nawierzchni, budową elementów małej architektury, w ramach zadania inwestycyjnego ujętego w Lokalnym Programie Rewitalizacji na lata 2016-2020 dla Gminy Bogatynia pn. Rewitalizacja Centrum Bogatyni – etap I Budynek „Dworzec Historyczny”

Remont elewacji Szpitala Gminnego w Bogatyni - dostawa materiałów ogólnobudowlanych

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej: Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do wykonania remontu elewacji Szpitala Gminnego w Bogatyni.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Elewacja Szpitala Gminnego w Bogatyni - Zadanie 1 - dostawa materiałów ogólnobudowlanych i elektrycznych

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej: Dostawa materiałów ogólnobudowlanych i elektrycznych do wykonania remontu elewacji Szpitala Gminnego w Bogatyni

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Wykonanie aktualizacji wraz z adaptacją do warunków lokalnych i gruntowych dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji wraz z adaptacją do warunków lokalnych i gruntowych dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych (projekt gotowy „Świetlica Przysłupowa 1” będzie udostępniony nieodpłatnie w wersji elektronicznej przez Stowarzyszenie Dom Kołodzieja w Zgorzelcu). Planowana inwestycja będzie realizowana na działce nr 163/6 AM1 w Bratkowie.

Wykonanie stałych czynności związanych z utrzymaniem i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej oraz konserwacją elementów wyposażenia terenów zieleni miejskiej w mieście i gminie Bogatynia

Wykonanie stałych czynności związanych z utrzymaniem i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej oraz konserwacją elementów wyposażenia terenów zieleni miejskiej w mieście i gminie Bogatynia

Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków w obrębie ulic M. Skłodowskiej-Curie, Generała Emila Fieldorfa-Nila oraz Opolowskiej w Bogatyni

Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków w obrębie ulic  M. Skłodowskiej-Curie, Generała Emila Fieldorfa-Nila oraz Opolowskiej  w Bogatyni

Budowa elektroenergetycznego przyłącza średniego napięcia wraz ze stacją transformatorową dla otwartego basenu w Bogatyni

Przedmiotem zamówienia jest inwestycji jest wykonanie elektroenergetycznego przyłącza średniego napięcia wraz ze stacją transformatorową dla otwartego basenu w Bogatyni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
został zawarty w dokumentacji projektowej.

Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków w obrębie ulic M. Skłodowskiej-Curie, Generała Emila Fieldorfa-Nila oraz Opolowskiej w Bogatyni

Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków w obrębie ulic  M. Skłodowskiej-Curie, Generała Emila Fieldorfa-Nila oraz Opolowskiej  w Bogatyni

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż kontenerowego obiektu szatniowego w systemie modułowym oraz modułu szatniowego w dwóch lokalizacjach na terenie gminy Bogatynia

Zapytanie ofertowe  na zakup, dostawę i montaż kontenerowego obiektu szatniowego w systemie modułowym oraz modułu szatniowego w dwóch lokalizacjach na terenie gminy Bogatynia

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Bogatyni oraz prowadzenie PSZOK

Zamawiający, Gmina Bogatynia, ogłasza przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Bogatynia oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Bogatynia oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK.

Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia

 

Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kochanowskiego w Bogatyni w systemie "Zaprojektuj i wybuduj"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kochanowskiego w Bogatyni w systemie "Zaprojektuj i wybuduj".

Budowa Komisariatu Policji w Bogatyni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego

 

ZAPYTANIE OFERTOWEBurmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn.: „ Budowa Komisariatu Policji w Bogatyni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego.”

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy w pięciu wskazanych lokalizacjach obiektów małej architektury w ramach budowy Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bogatynia

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy w pięciu wskazanych lokalizacjach obiektów małej architektury w ramach budowy Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bogatynia.

 

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kochanowskiego w Bogatyni w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiot zamówienia polega na realizacji, w ramach jednej inwestycji, przedsięwzięcia obejmującego zaprojektowanie oraz realizację robót budowlanych polegających na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Bogatyni przy ul. Kochanowskiego w formule zaprojektuj – wybuduj zgodnie z załączonym programem funkcjonalno-użytkowym opracowanym przez „Strzelecki Biuro Projektowe” z siedzibą w Zielonej Górze
 ul. Okulickiego 33/13.

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 oraz w Bogatyni przy ul. Kolejowej 4

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni ogłasza zamówienie na dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowych w Sieniawce przy ul.Rolniczej 25 oraz w Bogatyni przy ul. Kolejowej 4 na okres od daty podpisania umowy do 31-12-2018r.

Wykonywanie stałych czynności obejmujących letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia oraz opróżnianie i wywóz odpadów miejskich z koszy ulicznych i parkowych oraz stacji „Psi pakiet”

Wykonywanie stałych czynności obejmujących letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia oraz opróżnianie i wywóz odpadów miejskich z koszy ulicznych i parkowych oraz stacji „Psi pakiet”

Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 PLN

Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, w szczególności: z tytułu realizacji inwestycji, wynagrodzeń osobowych w jednostkach podległych, zobowiązań z tytułu dostaw i usług z terminem wymagalności przypadającym do dnia 31.12.2017r.

Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych

Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, w szczególności: z tytułu realizacji inwestycji, wynagrodzeń osobowych w jednostkach podległych, zobowiązań z tytułu dostaw i usług z terminem wymagalności 

Dostawa komputerów przenośnych, szafek mobilnych do laptopów oraz zestawów klocków edukacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych, szafek mobilnych do laptopów oraz zestawów klocków edukacyjnych w ramach Projektu pn. „Praktyczny TIK”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa. Oś priorytetowa: 10. Edukacja. Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020. Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu  do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.