Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Do zadań Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy:

1) wymiar podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych i za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych i prawnych zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa,

2) określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych,

3) opracowywanie wniesionych podań i wniosków w celu rozpatrzenia przez organ podatkowy oraz przygotowywanie w tym zakresie decyzji w sprawie:

a) umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych,

b) odroczenia lub rozłożenia na raty należności podatkowych,

c) stwierdzenia nadpłaty - osoby prawne,

d) o przyznaniu ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym,

e) o przyznaniu ulgi z tytułu nabycia gruntów rolnych na powiększenie gospodarstwa rolnego nie przekraczającego 100 ha,

4) udzielanie pisemnych interpretacji w indywidualnych sprawach podatników w zakresie przepisów prawa podatkowego, regulowanych ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ustawą o podatku rolnym, leśnym dla których organem podatkowym jest burmistrz,

5) rozpatrywanie odwołań od decyzji organu podatkowego I instancji oraz kierowanie spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,

6) udzielanie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych informacji niezbędnych do ustalania okoliczności, mających znaczenie w sprawach z zakresu ubezpieczenia rolników oraz mających wpływ na wysokość emerytury rolnika,

7) przeprowadzanie kontroli doraźnych wynikających z bieżących potrzeb wydziału (osoby prawne, fizyczne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w zakresie powszechności opodatkowania oraz rzetelności, zgodnie z przepisami Ordynacja podatkowa oraz dokonywanie oględzin nieruchomości celem zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi ze złożonej przez podatnika informacji lub deklaracji oraz z innych dokumentów,

8) współpraca z innymi organami kontroli i organami podatkowymi w zakresie wykonywanych zadań,

9) sporządzanie do dnia 31 maja roku następnego po roku budżetowym, wykazów osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków umorzono, rozłożono na raty lub odroczono termin zapłaty podatku bądź zaległości w kwocie przewyższającej 500,00zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot oraz przyczyn umorzenia oraz którym udzielono pomocy publicznej,

10) sporządzanie i przedkładanie w dniu wydania decyzji organowi nadzorującemu sprawozdań w zakresie udzielonej pomocy publicznej i pomocy de minimis,

11) sporządzanie sprawozdań Rb-27S i Rb-PDP w zakresie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutków udzielonych ulg i zwolnień, sporządzanie sprawozdań SP-1A i SP-1B w zakresie stawek i podstaw opodatkowania podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości,

12) przekazywania dla Izby Rolniczej kwartalnych informacji o stanie i realizacji dochodów izby,

13) przygotowywanie projektów uchwał rady dot. wysokości stawek podatkowych i opłat lokalnych,

14) rozliczanie zarządców targowisk z zebranych opłat targowych,

15) ewidencja i księgowanie wpływów z czynszu dzierżawnego od gruntów, czynszu najmu, wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego (osoby fizyczne i prawne),

16) prowadzenie ewidencji księgowej podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych i prawnych,

17) zwrot nadpłaty na wniosek podatnika, wystawianie postanowienia o rozksięgowaniu wpłaty, kompensata wzajemnych zobowiązań w podatku rolnym, leśnym od nieruchomości, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i podatku od środków transportowych,

18) ewidencja, windykacja i zwrot opłaty skarbowej,

19) rozliczanie inkasentów z tytułu poboru podatków lokalnych, naliczanie kwartalnej prowizji dla sołtysów oraz dokonywanie rozliczeń i kontroli kwitariuszy K-103 pobranych przez inkasentów,

20) prowadzenie egzekucji administracyjnej i sądowej w zakresie zaległości podatkowych i nie podatkowych,

21) prowadzenie spraw w zakresie należności podatkowych, dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe, a które stanowią dochody podatkowe budżetu miasta,

22) prowadzenie spraw w zakresie przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Gminy Bogatynia i Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe,

23) windykacja należności podatkowych oraz niepodatkowych należności pieniężnych,

24) prowadzenie ewidencji księgowej należnych i pobranych podatków, opłat oraz niepodatkowych należności pieniężnych,

25) prowadzenie nadzoru i kontroli w zakresie powszechności opodatkowania,

26) analiza zaległości podatkowych,

27) uzgadnianie obrotów kasowych związanych z przyjmowaniem wpłat gotówką i z dokonywaniem zwrotów podatnikom za pośrednictwem kasy urzędu,

28) wydawanie zaświadczeń zgodnie z ordynacją podatkową, ustawą o podatku rolnym oraz zaświadczeń w sprawach do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej na podstawie ewidencji księgowej,

29) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych,

30) przyjmowanie i weryfikacja deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

31) ewidencja, pobór i księgowanie wpłat dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,

32) sprawozdawczość w gospodarowaniu odpadami komunalnymi,

33) windykacja należności dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.