Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej należy:

1) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, w tym:

a) ochrona przyrody, w tym wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

b) ochrony zwierząt domowych,

c) ochrona wód,

d) ochrona atmosfery,

e) gospodarka odpadami,

f) łowiectwo, w zakresie kompetencji gminy,

g) zadania z zakresu górnictwa, geologii i hydrologii oraz leśnictwa i ochrony powierzchni ziemi,

h) realizacji gminnego planu gospodarki niskoemisyjnej,

i) sprawozdawczość i udzielanie informacji o środowisku,

j) popularyzacja działań służących poprawie stanu środowiska,

k) współpraca z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie ochrony środowiska,

2) prowadzenie zadań związanych z gospodarką komunalną, a w szczególności:

a) nadzór nad zaopatrzeniem w wodę,

b) nadzór nad odprowadzaniem i unieszkodliwianiem ścieków sanitarnych,

c) eksploatacja systemu kanalizacji deszczowej i melioracji,

d) organizacja i nadzór nad systemem odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi,

e) zapewnienie czystości i porządku w gminie,

f) bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie letnim i zimowym,

g) bieżące utrzymanie terenów zieleni,

h) bieżące utrzymanie gminnych terenów rekreacyjnych,

i) nadzór nad utrzymaniem cmentarzy i miejsc pamięci.