Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Wydział Spraw Obywatelskich
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:

1) prowadzenie rejestru stałych mieszkańców gminy, rejestru pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,

2) przyjmowanie i rejestracja danych do zameldowania lub wymeldowania,

3) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania lub wymeldowania, anulowania czynności materialno-technicznej oraz decyzji w sprawach odmowy udostępniania danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,

4) nadawanie nr PESEL dla obywateli polskich i obcokrajowców przy zameldowaniu oraz na podstawie odrębnych przepisów,

5) wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu z pobytu stałego i czasowego, oraz pełnego odpisu danych osobowych,

6) prowadzenie stałego rejestru wyborców, wydawanie decyzji w sprawach wpisania do rejestru wyborców, wydawanie zaświadczeń do głosowania, sporządzanie spisów wyborców dla potrzeb wyborów i referendów oraz udział w przeprowadzaniu wyborów,

7) wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców, oraz decyzji nie uwzględniających reklamacji lub powodujących skreślenie z rejestru wyborców lub spisu wyborców,

8) udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru cudzoziemców,

9) przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych,

10) unieważnianie dowodów osobistych w przypadkach określonych ustawą o dowodach osobistych,

11) przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,

12) nadawanie nr PESEL dla obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości,

13) udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi znajdującymi się w posiadaniu tut. Organu uprawnionym podmiotom,

14) udostępnianie w zakresie posiadanego dostępu danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych w formie zaświadczenia zawierającego pełen odpis danych, o których mowa w ustawie o dowodach osobistych uprawnionym podmiotom,

15) prowadzenie spraw z zakresu kwalifikacji wojskowej i rejestracji przedpoborowych,

16) udział w przygotowaniu kwalifikacji, współdziałanie z Powiatową Komisją Lekarską jak również pełnienie dyżuru podczas kwalifikacji oraz nanoszenie danych na listach do kwalifikacji,

17) prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,

18) wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych,

19) przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu zgromadzeń publicznych.