Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Wydział Administracyjny
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Do zadań Wydziału Administracyjnego należy:

1. W zakresie zapewnienia właściwych warunków do należytego wykonania zadań przez urząd:

1) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem urzędu,

2) obsługa posiedzeń burmistrza,

3) prowadzenie sekretariatów urzędu,

4) prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem uprawnień właścicielskich przez burmistrza w spółkach z udziałem gminy,

5) prowadzenia spraw kadrowych pracowników urzędu i kierowników jednostek podległych z wyłączeniem dyrektorów placówek oświatowych,

6) prowadzenie spraw dotyczących doskonalenia zawodowego i szkoleń pracowników urzędu,

7) organizacja praktyk studenckich i uczniowskich w urzędzie,

8) dokonywanie zaopatrzenia materiałowo-technicznego na cele administracyjne,

9) zabezpieczenie obiektów i mienia urzędu oraz utrzymanie porządku i czystości w budynkach i na posesjach urzędu,

10) prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów i referendów,

11) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznych oraz administrowanie systemami komputerowymi urzędu,

12) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi i innymi oświadczeniami i informacjami określonymi w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

13) obsługa i doręczanie przesyłek pocztowych urzędu,

14) prowadzenie kancelarii urzędu,

15) obsługa interesantów w zakresie udzielania kompleksowej informacji o załatwianych sprawach w poszczególnych komórkach organizacyjnych,

16) koordynowanie działań związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej,

17) realizacja zadań z zakresu prac społecznie użytecznych wynikających z zawartych porozumień,

18) prowadzenie rejestru: centralnego umów, centralnego skarg, kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne, upoważnień i pełnomocnictw burmistrza, interpelacji, zapytań i wniosków radnych,

2. W zakresie zapewnienia właściwej obsługi Rady Miejskiej:

1) Biuro Rady znajduje się w strukturze Wydziału Administracyjnego,

2) do zadań biura rady, które w zakresie działalności merytorycznej podlega przewodniczącemu rady miejskiej, należy:

a) przygotowywanie we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi materiałów dotyczących projektów uchwał rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

b) obsługa kancelaryjno - biurowa rady i jej wewnętrznych organów w tym:

- organizacyjne przygotowywanie posiedzeń i obrad,

- przesyłanie materiałów będących przedmiotem posiedzeń i obrad radnym,

- opracowywanie protokołów, wniosków, materiałów, uchwał, postanowień i opinii z posiedzeń i obrad,

- prowadzenie rejestru uchwał podejmowanych przez radę,

3) prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego,

4) sporządzanie wniosków i opinii komisji i przedkładanie ich burmistrzowi,

5) prowadzenie rejestru interpelacji, zapytań i wniosków radnych, przygotowywanie, redagowanie odpowiedzi oraz czuwanie nad terminowym przekazywaniem odpowiedzi radnym,

6) ewidencjonowanie, koordynowanie prowadzenie dokumentacji petycji, skarg i wniosków,

7) przesyłanie tekstów uchwał podjętych przez radę właściwym organom,

8) umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej projektów uchwał, porządku obrad sesji, uchwał podjętych przez radnych oraz protokołów z przebiegu sesji,

9) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy rady i jej komisji,

10) prowadzenie spraw z zakresu zabezpieczenia praw radnych, a w szczególności wynikających z ochrony stosunku pracy,

11) prowadzenie ewidencji radnych i niezbędnej w tym zakresie dokumentacji,

12) obsługa dyżurów przewodniczącego rady miejskiej, jego zastępców,

13) sporządzanie listy wypłat diet radnych,

14) czuwanie nad terminowym składaniem przez radnych oświadczeń majątkowych, antykorupcyjnych i lustracyjnych,

15) organizowanie szkoleń radnych,

16) prowadzenie spraw związanych z wyborami na ławników do sądów powszechnych,

17) przeprowadzanie wyborów na sołtysów oraz do rad sołeckich, na przewodniczących i do rad osiedlowych.