Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Wydział Nieruchomości, Zagospodarowania Przestrzennego i Spraw Mieszkaniowych
WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I SPRAW MIESZKANIOWYCH

Do zadań Wydziału Nieruchomości, Zagospodarowania Przestrzennego i Spraw Mieszkaniowych należy:

1) wydawanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

2) sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych oraz nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargu,

3) sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych na rzecz najemcy,

4) dzierżawy, najem nieruchomości komunalnych,

5) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów nieruchomości,

6) opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

7) ustalanie i naliczanie renty planistycznej i opłaty adiacenckiej,

8) kształtowanie polityki przestrzennej gminy,

9) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i zatwierdzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

10) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i zatwierdzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,

11) prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

12) przeprowadzanie analizy skutków uchwalenia i zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

13) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic, placów i skwerów,

14) prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości,

15) opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości w zakresie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

16) zlecenie i koordynacja prac w zakresie opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

17) realizacja zadań wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

18) prowadzenie wykazu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

19) wydawanie opinii, zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

20) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

21) opracowywanie projektu Gminnego Programu Opieki nad zabytkami i realizacja Programu,

22) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

23) gospodarka mieszkaniowa, w tym przydział lokali mieszkalnych, lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu gminy oraz wskazanie pomieszczenia tymczasowego,

24) prowadzenie postępowań w zakresie zamiany lokali mieszkalnych,

25) prowadzenie postępowań w zakresie przekwaterowania do lokali zamiennych, między innymi ze względu na rozbiórkę budynku, zły stan techniczny, klęski żywiołowe itp.,

26) prowadzenie postępowań w zakresie podnajęcia komunalnego lokalu mieszkalnego,

27) współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych, w szczególności finansowanie remontów części wspólnych w nieruchomościach do wysokości udziału gminy oraz rozliczanie zaliczek przekazywanych przez gminę na fundusz bieżący i remontowy,

28) współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych przy opracowywaniu rocznych i wieloletnich planów zarządzania nieruchomościami, w których gmina Bogatynia posiada procentowe udziały,

29) umarzanie lub rozkładania na raty zaległości czynszowych lokatorom lokali komunalnych,

30) udział w sporządzaniu informacji na temat sytuacji lokalowej wydawanych decyzji.