Jesteś tutaj: Strona główna / BOGATYNIA / Domy przysłupowe / Gminna Ewidencja Zabytków
Gminna Ewidencja Zabytków

Data publikacji:

23 Luty 2010

Gminna ewidencja zabytków, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 3003 r. Nr 162 poz. 1568) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, jest prowadzona w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu miasta i gminy Bogatynia.

Gminna Ewidencja Zabytków składa się z kart ewidencyjnych, które zawierają w szczególności dane umożliwiające określenie zabytku, jego miejsca położenia lub przechowywania, krótki opis cech i wartości kulturowych oraz stanu zachowania. Karta ewidencyjna zabytku jest efektem wykonania dokumentacji fotograficznej w miejscu położenia lub przechowywania zabytku oraz szczegółowych oględzin zabytku.

Zakres informacji o zabytkach nieruchomych, zawartych w karcie adresowej określa Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. nr 124 z 2004 r., poz. 1305).

Ochronie kulturowej podlegają:

  1. obiekty i obszary zabytkowe wpisane do rejestru zabytków,
  2. stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków
  3. obiekty o wartościach środowiskowych i kulturowych objęte spisem konserwatorskim,
  4. rejony obserwacji archeologicznej – stanowiska archeologiczne udokumentowane,
  5. obszary zespołów zabudowy wiejskiej kultury łużyckiej o konstrukcji przysłupowej i ryglowej oraz zabudowy śródmiejskiej wskazane do objęcia ścisłą ochroną wartości zabytkowych,
  6. obszary zespołów zabudowy wiejskiej kultury łużyckiej o konstrukcji przysłupowej i ryglowej oraz zespołów zabudowy mieszkalno-uzdrowiskowej wskazane do objęcia ochroną wartości kulturowych i krajobrazowych.

Wszelkie prace wykonywane przy obiektach zabytkowych, a także zamierzenia w zakresie modernizacji istniejącego i realizacji nowego zagospodarowania oraz urządzania terenu i budowy infrastruktury technicznej należy uzgodnić z Państwową Służbą Ochrony Zabytków:

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
we WROCŁAWIU
Delegatura w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 2358-500 Jelenia Góra
tel. (075) 752 68 65, 767 63 85

Kopię karty Gminnej Ewidencji Zabytków dotyczącej konkretnego obiektu zabytkowego można uzyskać po złożeniu wniosku do Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni ( wniosek_gez.pdf (186,43 kB) ).

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 075 77 33 961 w.50 lub e-mail: infrastruktura@bogatynia.pl