Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty
Zarządzenie Nr 20/2019

20 Luty 2019

ZARZĄDZENIE NR 20/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku przez kluby sportowe z terenu miasta i gminy Bogatynia zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, w formie wsparcia jego wykonania.

Zarządzenie Nr 19/2019

19 Luty 2019

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku przez organizacje pozarządowe zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w formie wsparcia lub powierzenia jego wykonania.

Polsko-Niemiecki Dzień Doradczy

19 Luty 2019

Dnia 14.03.2019 r.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu
w pokoju nr 212 w godzinach 10 – 13 odbędzie się
Polsko – Niemiecki Dzień Doradczy

GPO informuje

19 Luty 2019

Szanowni mieszkańcy,
informujemy, że zgodnie z uchwałą nr LXVII/551/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 28.11.2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia powołując się na § 10 pkt.4 „Właściciele nieruchomości zobowiązani są do porządkowania terenu wokół pojemników oraz wiat śmietnikowych, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika lub wiaty śmietnikowej odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika” .

Zaproszenie do złożenia oferty

18 Luty 2019

Gmina Bogatynia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania „Szkolenie dla nauczycieli” realizowanego w ramach projektu „Cyfrowo kompetentni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WD na lata 2014-2020.

Wyniki wyborów w Kopaczowie i Sieniawce

18 Luty 2019

W dniu 15 lutego 2019 roku zostały przeprowadzone wybory na Sołtysa Kopaczowa i Sołtysa Sieniawki oraz wybory Rad Sołeckich.

Zakłócenia w pracy sieci ciepłowniczej

18 Luty 2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje, iż w źródle ciepła PGE GiEK S.A. wystąpiła awaria, w związku z czym mogą wystąpić zakłócenia w pracy sieci ciepłowniczej.

Operatorzy Systemu Ciepłowniczego Elektrowni Turów robią wszystko aby przerwa w dostawie energii cieplnej trwała jak najkrócej.

Za niedogodności przepraszamy.

Punkt Urzędu Skarbowego w bogatyńskim urzędzie - 29 kwietnia

18 Luty 2019

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni zostanie uruchomiony okresowy punkt przyjmowania zeznań podatkowych.
Punkt będzie się znajdował w budynku głównym Urzędu Miasta w Urzędzie Stanu Cywilnego (parter) i będzie czynny w godzinach od 9.00 do 15.00.

Wyniki wyborów w Białopolu i Porajowie

15 Luty 2019

W dniu 14 lutego 2019 roku zostały przeprowadzone wybory na Sołtysa Białopola i Porajowa oraz wybór Rady Sołeckiej.

Zajęcia terapii uzależnień przeniesione do BOPS

15 Luty 2019

Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni informuję, iż zajęcia prowadzone dotychczas w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy ul. Daszyńskiego 29 w Bogatyni zostały przeniesione do Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny przy ul. Żołnierzy II Armii WP 14. (sala terapeutyczna pokój nr 4).

Żałoba narodowa po śmierci Jana Olszewskiego - 15 i 16 lutego

14 Luty 2019

W związku ze śmiercią Jana Olszewskiego - Premiera Polski w latach 1991-1992, Kawalera Orderu Orła Białego - Prezydent Andrzej Duda zarządził żałobę narodową 15 lutego 2019 r. oraz 16 lutego 2019 r. do godz. 19.00.

Zasady zapobiegania zachorowaniom na grypę

14 Luty 2019

W związku z okresem wzmożonych zachorowań na grypę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu przedstawia główne zasady zapobiegania zachorowaniom.
Od początku roku do 07.02.2019 r. zgłoszono 2580 przypadków na podstawie objawów klinicznych z czego 1 potwierdzony był laboratoryjnie w kierunku grypy A, ponadto 2 osoby były hospitalizowane (na podstawie objawów klinicznych - bez potwierdzenia badaniami).

Bratków - 18 lutego

14 Luty 2019

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

18 lutego 2019, BRATKÓW od 1 do 16, 43, 47, 64, 65, 73, od 80 do 86.
w godzinach 9:00-12:00

GPO przypomina

13 Luty 2019

Szanowni mieszkańcy,
apelujemy o sprzątanie po swoich czworonogach. Pamiętajmy, że jest to obowiązek każdego opiekuna.

Wybory w sołectwach

13 Luty 2019

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia (Nr 15/2019 z dnia 29 stycznia) w najbliższy czwartek 14 lutego rozpoczynają się wybory sołtysów i rad sołeckich. Przypominamy mieszkańcom sołectw chcącym oddać swój głos w wyborach o konieczności okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Poniżej terminarz zebrań wiejskich, podczas których odbędą się wybory.

Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

6 Luty 2019

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje o przyjęciu Uchwałą nr 111/34/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr U/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego" Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 min pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 381).

Informacja dot. gorącego popiołu

6 Luty 2019

Szanowni Państwo, coraz częściej odnotowywane są przypadki wyrzucania gorącego popiołu i żużlu do pojemników na odpady komunalne. Przypominamy, że takie postępowanie niesie za sobą bardzo poważne zagrożenia.

Czasowe utrudnienia w odbiorze odpadów komunalnych

6 Luty 2019

W związku z utrzymującymi się trudnymi warunkami atmosferycznymi informujemy, że mogą pojawić się czasowe utrudnienia w odbiorze odpadów komunalnych. Utrudniania mogą wystąpić z dojazdem do nieruchomości, zwłaszcza tych oddalonych od głównych dróg dojazdowych. Wszystkie zgromadzone odpady zostaną odebrane, gdy utrudnienia ustąpią i dojazd będzie możliwy.

Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.

Nabór do służby do Straży Granicznej

6 Luty 2019

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim wznowił możliwość składania podań przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Straży Granicznej.

Zaproszenie na konferencję DIR

29 Styczeń 2019

Zapraszam na konferencję pt.: „Gospodarka azotowa roślin uprawnych w świetle ograniczeń administracyjnych oraz klimatycznych. Propozycja zmiany strategii żywienia roślin w tym azotem” , która odbędzie się w dniu 7 lutego 2019r. w Hotelu Cieplice w Jeleniej Górze przy ul. Cervii 11.