Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Samodzielne stanowisko ds. współpracy z mediami
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. współpracy z mediami należy:

1) reprezentowanie burmistrza i urzędu w kontaktach z mediami i opinią publiczną,

2) udostępnianie informacji publicznej w zakresie działalności urzędu,

3) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianie informacji publicznej,

4) tworzenie wizerunku medialnego burmistrza,

5) współpraca z dziennikarzami i opinią publiczną,

6) przygotowywanie materiałów prasowych, informacyjnych oraz przemówień okazjonalnych dla kierownictwa urzędu,

7) organizowanie i prowadzenie konferencji, w tym konferencji prasowych,

8) współudział / redagowanie ulotek, materiałów informacyjnych, wydawnictw promocyjnych,

9) prowadzenie działań informacyjno-propagandowych mających na celu kształtowanie patriotycznych postaw społeczeństwa,

10) uruchomienie akcji informowania społeczeństwa o wprowadzonych ograniczeniach praw i swobód obywatelskich,

11) systematyczna aktualizacja informacji na stronach biuletynu informacji publicznej i bogatynia.pl,

12) informowanie przedstawicieli środków masowego przekazu o polityce, działalności, programach i zamierzeniach oraz wynikach pracy burmistrza i urzędu, a także innych podległych jednostek organizacyjnych,

13) podejmowanie działań zmierzających do należytego wykorzystania publikacji prasowych w pracy burmistrza, urzędu i innych podległych jednostek organizacyjnych: udzielanie - w granicach upoważnienia - odpowiedzi na krytykę i interwencja w mediach,

14) przygotowywanie projektów odpowiedzi udzielanych bezpośrednio przez kierownictwo urzędu,

15) udzielanie jednostkom organizacyjnym podległym burmistrzowi pomocy w działalności prasowo-informacyjnej,

16) analiza informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych w szczególności o tematyce związanej z działaniem gminy i dotyczących życia gminy oraz opracowywanie dla burmistrza zbiorczych analiz publikacji krytycznych,

17) opracowywanie publikacji, przedstawiających stanowisko urzędu i ich prezentacja w dyskusjach prasowych, w radiu i telewizji, 18) kontrola - w granicach upoważnienia burmistrza - właściwego wykorzystania w pracy urzędu wniosków i skarg zawartych w doniesieniach mediów oraz informowanie o stanowisku urzędu wobec opinii i postulatów, przedstawionych w środkach masowego przekazu,

19) obsługa reporterska wydarzeń gminnych,

20) ścisła współpraca z Wydziałem Współpracy z Zagranicą i Promocji.