Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Burmistrz Miasta i Gminy
BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Kompetencje i zadania burmistrza:

1) kierowanie bieżącymi sprawami miasta i gminy i reprezentowanie gminy na zewnątrz,

2) powoływanie i odwoływanie zastępcy burmistrza lub zastępców oraz określenie ich liczby,

3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności.

4) kierowanie pracą Urzędu Miasta oraz wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych, a w szczególności poprzez:

a) nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunku pracy na podstawie umowy o pracę,

b) czasowe zlecanie pracownikom wykonania innej pracy niż określona w umowie o pracę,

c) przenoszenie na inne stanowisko w razie utraty przez pracownika zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku,

d) przeprowadzanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,

5) nadawanie regulaminu organizacyjnego urzędu określającego organizację i zasady jego funkcjonowania, 6) wykonywanie Zgromadzenia Wspólników lub Walnego Zgromadzenia wobec spółek, w których Gmina posiada udziały lub akcje,

7) wykonywanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi gminy,

8) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych,

9) udzielanie pełnomocnictw pracownikom Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

10) wykonywanie budżetu gminy,

11) gospodarowanie mieniem komunalnym,

12) składanie oświadczeń woli w imieniu gminy lub upoważnianie, w tym zakresie, swojego zastępcy do działania samodzielnego albo wraz z inną upoważnioną osobą,

13) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

14) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

15) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej,

16) upoważnianie swoich zastępców lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz do innych czynności,

17) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym oraz innych oświadczeń i informacji od zastępcy, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne,

18) podejmowanie działań w zakresie zapobiegania bezrobociu,

19) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla burmistrza przez przepisy prawa,

20) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością następujących komórek organizacyjnych urzędu:

a) Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

b) Audytora Wewnętrznego,

c) Działu Kontroli,

d) Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

e) Samodzielnego Stanowiska ds. Współpracy z Mediami.