Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Skarbnik Gminy
SKARBNIK GMINY

Do zadań skarbnika należy:

1) zapewnienie wykorzystywania zasobów finansowych zgodnie z budżetem,

2) opracowywanie projektów budżetu gminy i koordynowanie prac wydziałów i jednostek organizacyjnych gminy w tym zakresie,

3) nadzorowanie finansowe nad regulaminem ZFŚS,

4) nadzór nad układem wykonawczym budżetu według zasad określonych w odrębnych przepisach,

5) nadzór nad przygotowaniem na podstawie danych z wydziałów, jednostek budżetowych gminy, zakładu budżetowego projektów zarządzeń dotyczących realizacji budżetu,

6) czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu oraz opracowywanie analiz w tym zakresie,

7) nadzorowanie i kontrola wykonywania planów finansowych przez wydziały,

8) nadzorowanie i kontrola prawidłowości wykonywania planów finansowych w podległych jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym,

9) prowadzenie księgowości organu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w tym: nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki urzędu,

10) nadzorowanie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami polegające zwłaszcza na:

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,

b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,

c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych,

d) dokonywaniu wstępnych kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

e) dokonywaniu wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

f) dokonywaniu kontroli sprawozdań przedkładanych przez podległe jednostki, dowodem dokonania przez skarbnika wstępnej kontroli jest jego podpis złożony na dokumentach dotyczący danej operacji,

g) sprawowaniu nadzoru nad pracą Wydziału Finansowo-Budżetowego i Wydziału Podatkowego i Opłat Lokalnych,

h) opracowaniu projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

i) opracowywaniu zbiorczego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu i ich analiz,

j) kontrasygnowaniu zobowiązań finansowych,

k) opiniowaniu wniosków do burmistrza,

l) bieżącej kontroli długu publicznego budżetu gminy w celu zachowania równowagi budżetowej.