Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty

18 Luty 2019

Gmina Bogatynia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania „Szkolenie dla nauczycieli” realizowanego w ramach projektu „Cyfrowo kompetentni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WD na lata 2014-2020.

 

 

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, NIP 615 18 10 987

OSOBY DO KONTAKTU:
W zakresie przedmiotu zamówienia:
Grażyna Jarosz - Kierownik projektu „Cyfrowo kompetentni”, tel. 757738227;
Edyta Kierman - Zastępca kierownika projektu „Cyfrowo kompetentni”, tel. 757725231;
e-mail: cyfrowokompetentni@gmail.com

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Szkolenie dla nauczycieli.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA:

Szkolenie nr 1 dla 80 nauczycieli nt. Tworzenie WebQuestów i wykorzystanie ich w pracy dydaktycznej.

Miejsce prowadzenia zajęć - sala lekcyjna w szkole biorącej udział w projekcie wskazana przez zamawiającego.
Liczba grup - 4 (po 20 os.)
Liczba godzin szkolenia: po 10h dla grupy

Program:
1. Tworzenie WebQuestów i ich zastosowanie w procesie kształcenia. Poznanie i wykorzystanie w praktyce zasad tworzenie WebQuestu. Budowa WebQuestu. Tworzenie poprawnego WebQuestu. Wykorzystanie WebQuestów w pracy z uczniami.
2. Zasady publikacji w Internecie. Elementy prawa autorskiego.
3. Narzędzia do publikowania WebQuestu: Założenie strony - mini witryny do opublikowania treści WebQuestu. Przygotowanie podstron i umieszczenie w nich elementów WebQuestu. Wstawianie i formatowanie tekstów, dodawanie grafiki, dołączanie plików do pobrania, budowanie tabel. Administrowanie stroną. Dostosowanie szablonu graficznego strony.
4. Przygotowanie do realizacji WebQuestu z uczniami. Metodyka pracy dydaktycznej z WebQuestem.
Uczestnicy szkolenia otrzymają na zakończenie materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Szkolenie nr 2  dla 80 nauczycieli nt. Technologie informacyjne w codziennej pracy nauczyciela.

Miejsce prowadzenia zajęć - sala lekcyjna w szkole biorącej udział w projekcie wskazana przez zamawiającego.
Liczba grup - 4 (po 20 os.)
Liczba godzin szkolenia: po 10h dla grupy

Program:
1. Poznanie narzędzi TIK (np. prezentacje Prezi, Emaze, Blogger, Issuu, Penzu, Toondoo, Storybird, WeVideo, Slidely, Pixlr, Canva, Thinglink, Tagul, aplikacje Google, wirtualne dyski, współpraca on-line, aplikacje biurowe).
2. Nabycie umiejętności praktycznych związanych z obsługą narzędzi informatycznych, wykorzystywanie ich podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych.
3. Praca z epodręcznikami na zajęciach.
4. Wykorzystywanie zasobów sprzętowych (tablica interaktywna/ekran interaktywny, drukarka 3D itp.) organizowanie lekcji otwartych pokazujących różne narzędzia i metody pracy oparte na wykorzystaniu nowoczesnych technologii (przygotowanie screencastów, platforma e-learningowa).
Uczestnicy szkolenia otrzymają na zakończenie materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Szkolenie nr 3  dla 10 nauczycieli nt. Eksperyment na lekcji fizyki i chemii z wykorzystaniem cyfrowych laboratoriów.

Miejsce prowadzenia zajęć - sala lekcyjna w szkole biorącej udział w projekcie wskazana przez zamawiającego.
Liczba grup - 1
Liczba godzin szkolenia: po 10h

Program:
1. Wykorzystanie w edukacji metodologii prowadzenia eksperymentu chemicznego/fizycznego.
2. Przeprowadzenie eksperymentów w klasie za pomocą ogólnie dostępnych środków, wykorzystanie cyfrowych laboratoriów pomiarowych.
3. Zastosowanie na lekcjach ciekawych eksperymentów przyrodniczych.
4. Kształcenie myślenia naukowego uczniów i umożliwianie im przeprowadzania doświadczeń.
5. Zachęcanie innych nauczycieli do tworzenia szkoły eksperymentującej.
6. Współpraca z nauczycielami w zakresie kształcenia myślenia logicznego i krytycznego uczniów.
Uczestnicy szkolenia otrzymają na zakończenie materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Szkolenie nr 1: III-IV 2019 r.
Szkolenie nr 2: IV-V 2019 r.
Szkolenie nr 3: IV-V 2019 r.

Szkolenia powinny odbywać się w soboty.

Dopuszcza się, aby szkolenia dla poszczególnych grup w ramach jednego szkolenia odbywały się w tym samym czasie.

Składana oferta powinna zawierać wstępną propozycję terminów szkoleń.

WYMAGANIA WOBEC OFERENTA:
Minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli.
Oferent jest zobowiązany do przedłożenia oświadczenia potwierdzającego doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli (okres prowadzenia działalności związanej z prowadzeniem szkoleń dla nauczycieli, zakres tematyczny prowadzonych szkoleń) oraz zgody na przetwarzania danych osobowych.

KRYTERIA OCENY OFERT:  
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium nr 1: cena ryczałtowa oferty brutto - 50 %
Kryterium nr 2: doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli - 50%
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty oraz została oceniona jako najkorzystniejsza.

WARUNKI PŁATNOŚCI:
W terminie do 14 dni od daty doręczenia rachunku do Zamawiającego.
W przypadku opóźnień w przekazaniu środków od Instytucji Pośredniczącej, termin płatności może ulec zmianie.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
Pok. nr 5 (Kancelaria UMiG)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
do dnia 05.03.2019 r. do godz. 15:00.
Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, listownie (decyduje data wpływu do Urzędu) lub przesłanie jej na adres e-mail: umig@bogatynia.pl

 

Oryginalny dokument <tutaj>

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA „SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI”

 

1. Czy jeden podmiot musi złożyć ofertę na wszystkie trzy zadania?

Odpowiedź:
Zamówienie dotyczy realizacji jednego zadania składające się z trzech szkoleń. Oferent winien złożyć ofertę całościową.

2. Czy wymóg: "Minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli" - dotyczy wyłącznie oferenta, czy każdego trenera z osobna?

Odpowiedź:
Wymóg doświadczenia dotyczy oferenta.

3. Jak planujecie Państwo rozłożenie 10 godzin dydaktycznych w soboty? Czy w jeden dzień 10 godzin, czy grupa pracuje w 2 soboty po 5 godzin? A jeśli tak, to czy trener przyjeżdżając może mieć jedną grupę z rana i jedną po południu?

Odpowiedź:
Każde ze szkoleń odbywa się jednego dnia – nie dopuszcza się możliwości rozbicia szkolenia na 2 dni.

4. Dot. szkolenia nr 3 - W związku z zadaniem 2. "Przeprowadzenie eksperymentów w klasie za pomocą ogólnie dostępnych środków, wykorzystanie cyfrowych laboratoriów pomiarowych." - Czy dysponujecie Państwo sprzętem do cyfrowych pomiarów? Jeśli tak, to jakiej marki/firmy. Jakie pomiary można nim wykonywać?

Odpowiedź:
W chwili obecnej nie posiadamy jeszcze sprzętu do cyfrowych pomiarów. Laboratoria cyfrowe zostaną zakupione w wyniku przetargu nieograniczonego, który w najbliższym czasie zostanie ogłoszony. Nie możemy więc w chwili obecnej podać konkretnej marki/firmy. Poniżej specyfikacja laboratoriów cyfrowych, które przewidziane są do zakupu:
• wyświetlacz pojemnościowym o przekątnej min. 8,9" cala o rozdzielczości min. 1200x800
• min.16 Gb wbudowanej pamięci.
• min. dwie kamery (z przodu i z tyłu urządzenia)
• min. dziesięć wbudowanych czujników:
o światła,
o temperatury,
o tętna,
o wilgotności,
o przyśpieszenia,
o GPS/lokalizacji,
o mikrofon,
o dźwięku,
o UV,
o barometr

5. Czy podczas szkoleń w 20-osobowej grupie, każdy Nauczyciel będzie miał dostęp do komputera i internetu?

Odpowiedź:
Tak

6. Uprzejmie proszę o przesłanie formularza oferty do zapytania na realizację zadania „Szkolenie dla nauczycieli” realizowanego w ramach projektu „Cyfrowo kompetentni”.

Odpowiedź:
Formularz oferty można pobrać <tutaj>

7. Proszę o szczegółową informację o sposobie oceny ofert - jakiego rodzaju doświadczenie Wykonawcy będzie oceniane oraz w jaki sposób?

Odpowiedź:
Wymagania wobec oferenta <tutaj>  oraz wykaz szkoleń - druk <tutaj>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odpowiadając na powyższe pytania Zamawiający informuje, iż:
Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część zaproszenia do złożenia oferty i należy stosować je odpowiednio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------