Jesteś tutaj: Strona główna / OCHRONA ŚRODOWISKA / Aktualności / Przegląd gminnego systemu kanalizacji deszczowej
Przegląd gminnego systemu kanalizacji deszczowej

20 Marzec 2019

Szanowni Państwo - Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych,
w związku z planowanym przeglądem gminnego systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta, w celu przygotowania zakresu prac polegających na czyszczeniu mechanicznym niedrożnych wpustów ściekowych, studni oraz kolektorów deszczowych w ciągach ulic, parkingów oraz chodników, przypominamy o obowiązku dokonania okresowego przeglądu stanu technicznego instalacji, wewnętrznych sieci i przyłączy kanalizacyjnych budynków będących w Państwa zarządzie.

W rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.) przyłączem kanalizacyjnym jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej.

Kanalizacja deszczowa w ulicach, będzie spełniać swoją rolę wówczas, gdy przyłącza z budynków mieszkalnych i innych nieruchomości będą drożne i odpowiednio utrzymane.  

Nie należy zapominać o bieżącym oczyszczaniu wpustów ulicznych, ścieków, studni, rynien i rur spustowych, znajdujących się na całym terenie nieruchomości.

Powyższe obowiązki zostały nałożone na właścicieli oraz zarządców nieruchomości ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1202 ze zm.).

Zgodnie z art. 62 ust.1 ustawy obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Z upoważnienia Burmistrza
Wojciech Sawicki
Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji