Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Zarządzenie nr 63/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
Zarządzenie nr 63/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

19 Kwiecień 2019

ZARZĄDZENIE NR 63/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku przez organizacje pozarządowe zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w formie wsparcia lub powierzenia jego wykonania.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 688) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2019 roku poz. 506) oraz § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 r. nr 58 poz. 1259 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku przez organizacje pozarządowe zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w formie wsparcia lub powierzenia jego wykonania.

2. Ogłoszenie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie jego treści:

1) W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia - www.bip.bogatynia.pl.

2) Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia - www.bogatynia.pl,

3) Na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. Daszyńskiego 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

---------------------------
 Załącznik do zarządzenia <tutaj>