Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Miejskiej - 5 czerwca 2019 r.
Sesja Rady Miejskiej - 5 czerwca 2019 r.

29 Maj 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506/ Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 5 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

 

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacje i komunikaty Przewodniczącej oraz Burmistrza.

4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

5. Stan bezpieczeństwa publicznego, przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego na terenie Gminy Bogatynia.

6. Informacja  nt. działalności i sytuacji ekonomicznej spółek komunalnych oraz zakładu budżetowego za 2018 rok.

7. Podjęcie uchwał :

7.1.  w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Bogatynia w ramach programu priorytetowego: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – Edycja II” /projekt 99.2019/
7.2.   w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2019/projekt nr 96.2019/
7.3.   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2019 /projekt nr 97.2019/
7.4.  w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego /projekt nr 90.2019/
7.5.   w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
 w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2018 /projekt 98.2019/
7.6.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście i gminie Bogatynia – obszary 2 i 3/projekt nr 91.2019/
7.7.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zbycie nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z gminnego zasobu nieruchomości / projekt nr 92.2019/
7.8.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy / projekt nr 95.2019/
7.9.   w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy  /projekt nr 83.2019/
7.10. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy  /projekt nr 84.2019/
7.11. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy  /projekt nr 85.2019/
7.12. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy  /projekt nr 86.2019/
7.13. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy  /projekt nr 87.2019/
7.14. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy  /projekt nr 88.2019/
7.15. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy  /projekt nr 93.2019/
7.16.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy  /projekt nr 94.2019/

8. Sprawy różne, wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.