Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Obowiązek posiadania numeru PESEL przez obcokrajowców mieszkających w Polsce
Obowiązek posiadania numeru PESEL przez obcokrajowców mieszkających w Polsce

8 Sierpień 2019

Od 1 stycznia 2018 r. każdy obcokrajowiec mieszkający w Polsce musi mieć PESEL. I tak, cudzoziemiec, który zamelduje się w Polsce na pobyt stały lub czasowy, PESEL dostaje z urzędu.

 

Wcześniej (tj. do końca 2017 r.) przepisy zasadniczo przewidywały możliwość nadania numeru PESEL tylko osobom, które posiadały prawo długoterminowego pobytu w Polsce i tylko na ich wniosek. Obecnie uzyskiwanie numeru PESEL jest więc łatwiejsze. Nie każdy jednak cudzoziemiec może bądź chce się zameldować w Polsce, choć powinien to zrobić:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397), w rejestrze PESEL gromadzone są dane m.in. cudzoziemców zamieszkujących na terytorium RP. Jednocześnie art. 41 tej ustawy stanowi, że cudzoziemiec (…) ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Cudzoziemiec, który nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku zameldowania, podlega karze grzywny (art. 59 ust.1 ustawy o ewidencji ludności).

PESEL na wniosek
W przypadku (gdy nie ma możliwości meldunku) organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL jest zatem organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy (również w przypadku osób wykonujących pracę poza siedzibą podmiotu powierzającego wykonanie pracy), a w ostateczności organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.