Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Dyżury bogatyńskich aptek
Dyżury bogatyńskich aptek

12 Sierpień 2019

Uchwała Nr XIII/93/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zgorzeleckiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 94 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 499)

Rada Powiatu Zgorzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów gmin z terenu powiatu oraz samorządu aptekarskiego ustala się:

1) rozkład godzin pracy i harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Zgorzelec i gminy Zgorzelec stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rozkład godzin pracy i harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta i gminy Bogatynia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta i gminy Pieńsk, gminy i miasta Węgliniec oraz miasta Zawidów stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IW19/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zgorzeleckiego.

§ 4.1. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.

3. Uchwała w postaci elektronicznej zostanie przekazana ministrowi zdrowia, w terminie 2 dni roboczych od dnia jej podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego
Małgorzata Sokołowska

-------------------------
Cały dokument  <tutaj>