Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Wydział Finansowo-Budżetowy
WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

Do zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego należy:

1) przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu miasta i gminy oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej,

2) przygotowanie informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych przez jednostki organizacyjne gminy,

3) dokonywanie zmian w budżecie gminy na podstawie zatwierdzonych wniosków od kierowników komórek organizacyjnych urzędu, kierowników jednostek podległych i nadzorowanych,

4) sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie oraz w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

5) bieżące przekazywanie informacji o dokonanych zmianach w budżecie gminy: jednostkom podległym i nadzorowanym, komórkom organizacyjnym urzędu,

6) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej urzędu, gminy i sprawozdań skonsolidowanych,

7) obsługa finansowo - księgowa miasta i gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8) kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym i sporządzanie przelewów z przestrzeganiem terminów płatności,

9) prowadzenie ewidencji majątku gminy (środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych),

10) rozliczanie inwentaryzacji,

11) prowadzenie obsługi kasowej urzędu, ewidencja druków ścisłego zarachowania,

12) naliczanie wynagrodzeń, diet radnych i sołtysów, świadczeń ZUS, wypłat z tytułu umów zleceń i o dzieło, rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne,

13) prowadzenie dokumentacji płacowej, rozliczeń ZUS i US,

14) sporządzanie sprawozdawczości na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego,

15) rozliczanie podatku VAT, prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT, sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług VAT dla gminy Bogatynia w obowiązujących terminach,

16) obsługa finansowo-księgowa projektów współfinansowanych ze środków pomocowych oraz Unii Europejskiej,

17) opracowywanie analiz zdolności kredytowej,

18) udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych na usługi bankowe budżetu gminy i jednostek organizacyjnych,

19) sporządzanie umów przyznanych przez Radę Miejską dotacji (podmiotowych, przedmiotowych i celowych) dla jednostek podległych i nadzorowanych,

20) kontrola sprawozdań podległych jednostek, instytucji kultury, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotne,,

21) ewidencja i rozliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i kasy zapomogowo-pożyczkowej.